Skip to main content
 行愿阁真多摩尼 » 修行体验 » 感受体会

如法回向功德后你的功德不会减少!

2020年12月03日24800

关于回向给功德的事,大家会有我好不容易修出来的功德回向给别人了,我就没有了的想法么?

 

首先要明确一点的是

你的功德不会因为回向给别人而减少,相反如法回向,你的功德还会增加!

 

———————————————

 

比喻一下呢,你的功德是一个燃烧的火炬,不会因为你点燃了其他火炬,你就减少了,灭了。相反你点的越多,回向的越广大,这个光明就越强盛!

 

你的原有功德让这个世界增加了光明,所以你的功德也增加!

 

勉强这样解释,都能看懂吧?

 

————————————

所以你不用有你的功德回向给别人会减少的这个可笑的想法。只能代表你心量小和不懂功德的本质。

 

但效果得看诚心和念力强大与否

 

如法回向就是你要把功德回向给这个人和这个人的冤亲债主。不要只是单独回向给他。

 

否则他的冤亲债主很大几率会嗔恨于你。

 

———————————

 

言普皆回向者,从初礼拜乃至随顺所有功德,皆悉回向,尽法界、虚空界一切众生。愿令众生,常得安乐,无诸病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人天涅槃正路。若诸众生,因其积集诸恶业故,所感一切极重苦果,我皆代受,令彼众生,悉得解脱,究竟成就无上菩提。菩萨如是所修回向,虚空界尽,众生界尽,众生业尽,众生烦恼尽,我此回向,无有穷尽。念念相续,无有间断,身语意业,无有疲厌。

 

这是行愿品中菩萨的回向。

 

—————————————

 

还记得我曾告诉遇到横死的动物,三皈依,忏悔文,给功德,念施食仪轨如来圣号吧?

 

从这里就能看出,你给出的功德会减少么?

 

可以理解功德是光明。给出去是作用于彼。

 

————————————

修行之中,很多地方都会做回向。比如你诵经念佛、持咒、做善事之后,都是能回向的。

 

但是一些对回向没有正确认识的人总会以为如果我把自己的功德回向给别人,功德会跑到别人身上,他人身上的冤亲债主就会跑到自己身上,这样自己的功德就不够了,而且,还不会有好处。

 

——————————————

 

其实,这样认识都是错误的。

 

人回向功德给别人,也是破除悭贪的一种修行。

心越广大,功德就越大。

回向能够把功德收拢、聚焦、稳固、放大,所以回向非常重要。

 

——————————————


2022.8.19 修行微信1

微信号:t1076973303 

昵   称:冲拳达人十方

或者长按上面的二维码图片加好友。

( 注明:阿弥陀佛  否则不予通过好友申请 

百字明心咒+补阙真言.jpg

本博客中所有关于法界信息内容,
仅仅代表一些师兄的体会感受,
不作圣解,仅供参考,
莫要执着计较。
依法不依人,应以经典为准!

评论列表暂无评论
发表评论取消回复
验证码